Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

CLEMENTS John Joseph


Marriage To GIARDINO Carol Ann () Notes Parents GIARDINO Michael P. (6 Oct 1921 - 11 Aug 1975) RODIA [CHG TO RODIO] Margaret Antoinette (5 Dec 1927 - 17 Sep 2004) Children by GIARDINO Carol Ann
CLEMENTS Kimberly A. () CLEMENTS Kelly Ann ()
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019