Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

GIARDINO Michael J.

Parents
GIARDINO Michael P. (6 Oct 1921 - 11 Aug 1975)
RODIA [CHG TO RODIO] Margaret Antoinette (5 Dec 1927 - 17 Sep 2004)

Siblings
GIARDINO Michael J. ()
GIARDINO Carol Ann ()

Marriage To ----- Josephine () Notes Children by ----- Josephine
GIARDINO Melissa ()
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019