Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

----- -----


Marriage To PISACRETA Ippolisto () m. Notes Children by PISACRETA Ippolisto
PISACRETA Filomena (1852 - )
Produced by Fzip 1.7 9/12/2017