Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

SUZENSKI John J.

Parents
SUZENSKI Eugene J. (24 Jan 1927 - 16 Dec 1992)
SCARINGI Annmarie R. (2 Nov 1926 - 10 Jan 2001)

Siblings
SUZENSKI John J. ()
SUZENSKI David T. ()
SUZENSKI Dennis J. ()

Marriage To THOMAS Sharon () Notes Parents THOMAS ----- () ----- ----- ()
Produced by Fzip 1.7 8/30/2017